انتشارات موسسه

انتشار کتاب راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

 

کتاب خاویار ایران

 

کتاب ضرورت کالیبراسیون و استاندارد سازی آزمایشگاهها

کتاب کاربرد فیزیولوژی ماهی در آبزی پروری

 

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات علوم و صنایع شیلاتی

انتشار کتاب تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری 

                                                

 

انتشار کتاب تعیین جنسیت کاربردی در ماهیان خاویاری

 

انتشار کتاب فناوری تکثیر مصنوعی و پرورش اولیه لارو فیل ماهی

انتشار کتابچه خلاصه مقالات همایش
دور نمای آبزی پروری ماهیان خاویاریانتشار کتاب ماهیان استخوانی دریای خزرانتشار کتاب روش های آزمایشگاهی بافت شناسی آبزیان توسط محققین موسسه
انتشار کتاب “بیولوژی ماهیان زینتی”  توسط محقق موسسه تحقیقات تاسماهیان


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0